Ondersteunen en verbinden

Diensten

Met een frisse blik op de huisvestingsstrategie helpt VEZA opdrachtgevers bij het ontwikkelen, managen en beheren van hun huisvesting. Met een breed scala aan diensten op huisvestingsgebied ondersteunen en verbinden we organisaties in de sectoren zorgen, leren, wonen, werken, sporten en beleven.

Portefeuille optimalisatie

Uw vastgoedportefeuille kent veel factoren die invloed hebben op de waarde en het rendement. Het totale gebruik van vierkante meters, huurlasten, exploitatielasten, de conditie van het onderhoud en de duurzaamheid van de locaties kan door ons worden geoptimaliseerd. Hoe hoger het kwaliteitsniveau van uw vastgoedportefeuille, des te hoger het directe en indirecte rendement.

Strategisch vastgoed advies

Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij op portefeuilleniveau de toekomstvisie en strategie van het vastgoed. Deze visie en strategie komen voort uit onder andere demografische analyses, marktonderzoek, politieke ontwikkelingen en de financiële positie en waarde van het vastgoed. Zo verschaffen wij opdrachtgevers een helder beeld van het totaal, met een scherp oog voor de details.

Langetermijn­vastgoed­planning

Op basis van de gekozen strategie voor de huisvesting stellen wij een gedetailleerde langetermijnplanning op. Door middel van een langetermijnvastgoedplanning, gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsbegroting, bepalen wij de bedrijfswaarde en vervolgens de levenscyclus van de gebouwen. Deze planning verschaft opdrachtgevers een heldere kijk op de doorstroom van hun huisvesting. Daarmee kunnen zij investeringsprojecten en eventuele acties in (externe) lopende verplichtingen nauwkeurig voorbereiden.

Business cases voor ver-/nieuwbouw

Bij het opstellen van een uitgebreide business case onderzoeken wij onder andere de financiële en de technische haalbaarheid van een investeringsproject. De business case spiegelen wij steeds aan de strategische koers van de organisatie en aan de maatschappelijke meerwaarde. Indien een business case financieel en/of technisch niet haalbaar is, zoeken wij naar een alternatief. Zo weten opdrachtgevers zeker dat hun investering zorgvuldig onderbouwd is.

Aan/verhuur – aan/verkoop begeleiding

Bij het voeren van de onderhandelingen en het vastleggen van de gemaakte afspraken bieden wij deskundige begeleiding. Dit geeft opdrachtgevers rust en u heeft de zekerheid dat de transactie goed geregeld is (uitsluitend NL).

Projectmanagement

Bij nieuwbouw, verbouw, renovatie en sloopprojecten is de projectmanager uw sparringpartner in alle van belang zijnde onderwerpen zoals risico’s, procedures, vergunningen, aanbesteding, contractvorming en op financieel vlak. Een vlekkeloos en soepel verloop van het gehele proces is onze primaire taak. Wij doen dit bij voorkeur van initiatief tot en met de nazorg.

Directievoering

De directievoerder stemt de werkzaamheden van architect, adviseurs en aannemer op elkaar af. Daarnaast geeft hij invulling aan een breed takenpakket zoals het algemeen leidinggeven aan het bouwproject, voorzitten van bouwvergaderingen, bewaken van de voortgang, kwaliteit, procedures en contractuele uitgangspunten. Ook de beoordeling van het meer- en minderwerk van de aannemer, leidinggeven aan het toezicht, onderhouden van de contacten met overheidsinstanties en nutsbedrijven, controleren van de termijn- en eindafrekeningen en de verzorging van de oplevering van het project zijn een onderdeel hiervan.

Toezicht

Het bouwproces is een bijzonder complex proces, waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In de praktijk kan dit tijdens de uitvoering leiden tot grote fouten. Een goed bouwtoezicht en extra controle op de bouwplaats is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden deze fouten, die tot vertraging en grote schade leiden, tijdig geconstateerd. Wij bieden opdrachtgevers deze dienst. Uitgevoerd door vakbekwame en ervaren medewerkers die de taal van de bouwplaats kennen, met bouwkundige kennis en de juiste autoriteit.

Administratief beheer

Binnen het administratief beheer worden alle financiële en administratieve beheerhandelingen gedaan. Hieronder wordt o.a. verstaan het incasseren van alle huurverplichtingen en servicevoorschotten als mede het boeken en betalen van de exploitatiekosten. Maandelijks ontvangt u als opdrachtgever een financiële verantwoording met de daarbij gewenste managementrapportages.

Technisch beheer

Binnen het technisch beheer is VEZA verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van de technische vragen en het uitzetten van de gemaakte afspraken bij samenwerkingspartners en leveranciers.

Facilitair beheer

Binnen het facilitair beheer is VEZA verantwoordelijk voor het begeleiden van alle facilitaire contracten binnen een vastgoedportefeuille. Wij zorgen voor een gestructureerde samenwerking met leveranciers en bewaken de contractuele afspraken.

Informatie beheer

De borging van diverse belangrijke huisvestingsinformatie is van vitaal belang voor onze opdrachtgevers. Wij ondersteunen bij het inrichten en beheren van de vastgoedinformatie en houden archieven up-to-date. Daardoor zijn de juiste data, analyses en rapportages snel beschikbaar.