Strategisch Vastgoed Plan

Eindhoven

Opdrachtgever
Combinatie Jeugdzorg

Taak
Strategische portefeuillesturing met als doel inzicht te krijgen in de betekenis van vastgoed als bedrijfsmiddel voor het verlenen van de zorg aan kinderen en jongeren, maar ook voor het financiële rendement.

Veranderingen van wet- en regelgeving is in de zorgsector een actueel thema. Voor de Jeugdzorg is de invoering van de Jeugdwet en de uitvoering ervan door gemeentes een grote verandering. Deze verandering brengt onzekerheden en knelpunten met zich mee. Een van de grote knelpunten is het korte termijn beleid van gemeentes dat niet in lijn loopt met de lange termijn kenmerken van het betreffende vastgoed en krimp in de financiering. Dit alles vraagt een strategische visie op vastgoed en een toekomstvisie op portefeuilleniveau.

Met Combinatie Jeugdzorg heeft VEZA samengewerkt aan strategische portefeuillesturing met als doel inzicht te krijgen in de betekenis van vastgoed als bedrijfsmiddel voor het verlenen van de zorg aan kinderen en jongeren maar ook voor het financiële rendement.
Het eerste deel van deze opdracht is opgebouwd uit een analyse. In de interne analyse van Combinatie Jeugdzorg is enerzijds ingegaan op bedrijfskundige aspecten en anderzijds op het vastgoed. Daarnaast is een externe analyse uitgevoerd die belangrijke kaders vanuit de omgeving meegeeft voor de toekomst.

Elke locatie afzonderlijk is op basis van de vastgoedexploitatie en de resultaten vanuit de zorg èn de analyse van de functionaliteit gewaardeerd, anders gezegd voorzien van een etiket (winstgevend, kansrijk, zorgelijk en kansloos).

Op basis van de strategische uitgangspunten, de etikettering van de locatie en in relatie tot de planning van de huisvestingsambities is over elke locatie een besluit (inclusief de inhoudelijke en financiële consequenties) genomen en vastgelegd: eigendom/huren/(her-)ontwikkelen /aanhouden/afstoten. De vermelde besluiten zijn vertaald in een planning van de (nieuwbouw-)projecten. Aan de hand hiervan is een concreet actieplan opgesteld.