Belevenispark

Heel

Opdrachtgever
Held van de Dag

Taak
Procesmanagement Belevenispark

Naar aanleiding van de veranderingen in de zorg, heeft zorginstelling Daelzicht, Gemeente Maasgouw en Provincie Limburg het initiatief voor de ontwikkeling van een park vol belevenissen genomen. De zorginstelling zag dat de mogelijkheden voor daginvulling voor cliënten met een zorgbehoefte onder druk staan. Vanuit haar streven om de kwaliteit van leven van burgers met een hulpvraag verder te verbeteren is zij gaan nadenken over vernieuwende ideeën.

Het Belevenispark heeft als doel op een innovatieve en proactieve manier in te spelen op de veranderingen in de zorg. Het Belevenispark zorgt op termijn voor lagere kosten voor daginvulling voor cliënten met een zorgbehoefte, waarbij de kwaliteit van de zorg wordt gehandhaafd casu quo verhoogd. In het park wordt in vergelijking met de huidige situatie minimaal dezelfde kwaliteit zorg geboden, maar dan met een andere manier van werken en inzet van zorgmedewerkers. Het Belevenispark is hierbij niet alleen aantrekkelijk voor mensen met een beperking, maar ook voor dementerende ouderen, kinderen van kinderdagverblijven en familie of begeleiders van deze mensen.

Om de haalbaarheid van dit project aan te tonen is een businesscase en masterplan uitgewerkt. De rol van VEZA bij dit project was tweedelig; procesmanagement en mede editor van de business case. Vanwege de diversiteit van dit project waren er veel partijen vanuit elk hun eigen expertise betrokken bij het opstellen van de business case en het masterplan. Om ervoor te zorgen dat alle disciplines hun inbreng konden leveren in dit proces en om tegelijkertijd zorg te dragen voor de procesbewaking en de samenhang, heeft VEZA een projectorganisatie met projectstructuur opgesteld. De projectorganisatie bestond uit:

  • Een stuurgroep die de projectteams aanstuurde en waar de besluitvorming plaatsvond;
  • Een afstemmingsoverleg tussen de voorzitters van de projectteams;
  • Projectteams die zorg droegen voor de sturing van de uitvoerende projectgroepen;
  • Projectgroep(en) die, binnen de algehele planning en het budget, verantwoordelijk waren voor de operationele uitvoering van de ontwikkeling van het investeringsproject;
  • Een uitvoeringsteam waarin de concrete uitwerking en uitvoering van de eerste delen van het project plaatsvond.

De rol van VEZA was het bewaken en regie voeren over het proces om te komen tot de samenhang tussen inhoud en vastgoed, de afstemming van de diverse groepen binnen de projectorganisatie. Daarnaast heeft VEZA ook haar bijdrage geleverd aan diverse onderzoeken en onderbouwingen ten behoeve van de business case.