Business Cases diverse locaties

Midden-Limburg

Opdrachtgever
Zorginstelling Midden-Limburg

Taak
Opstellen van Business Cases om daarmee de financiële en technische haalbaarheid van een nieuwe of alternatieve locatie te toetsen.

In het Lange Termijn HuisvestingsPlan van de betreffende zorginstelling zijn locaties die op korte termijn uit de portefeuille gaan vastgesteld. Om locaties af te kunnen stoten is in de meeste gevallen alternatieve huisvesting noodzakelijk. Zodra voor een project een potentiële alternatieve locatie gevonden is, wordt de financiële en technische haalbaarheid onderzocht in een business case. Deze business case wordt in overleg met het betreffende verantwoordelijke voor de zorg en financiën opgesteld.

De basis voor de business cases volgt uit rapporten als het strategisch vastgoedplan waarin onder andere een DESTEP-analyse, SWOT-analyse en de concurrentiepositie uitgewerkt zijn. Voor deze zorginstelling heeft VEZA bovendien voor zowel het beschermd wonen op het terrein als het begeleid wonen in de wijk een woonproduct met bijbehorend Programma van Eisen ontwikkeld. Hierdoor is op voorhand al veel informatie voor de business case en nieuwe locatie beschikbaar.

Een business case start met de basisinformatie waarin de zorginstelling als organisatie, haar strategische koers en de aanleiding van de business case kort beschreven wordt. Hierna volgt een weergave van de bestaande situatie. De te verlaten locatie wordt in kaart gebracht evenals de cliënten de er gehuisvest zijn; het aantal cliënten, hun zorgzwaarte en leeftijd en de relatie met wonen of dagbesteding. Ook wordt gekeken welke lopende verplichtingen er nog voor de locatie gelden en wordt de boekwaarde en eventueel verkoopwaarde in kaart gebracht.

Vervolgens worden kort de uitgangspunten waar de nieuwe locatie aan moet voldoen vastgelegd. Ook wordt bepaald welke cliënten gehuisvest worden in de nieuwe locatie door de cliëntpopulatie per regio integraal te bekijken. De voor- en nadelen en risico’s van de nieuwe huisvesting worden beschreven en op basis van het woonproduct wordt een schetsontwerp opgesteld voor de gevonden locatie.

Aan de hand van bovenstaande informatie wordt de financiële haalbaarheid van de vastgoedexploitatie en zorgexploitatie bepaald. Mede aan de hand van de werkzaamheden benoemd in de stichtingskosten, wordt een planning opgesteld zodat het startmoment van de exploitatie duidelijk wordt.

Alle informatie wordt vervolgens verwerkt in een eindadvies dat, indien het initiatief het op zorginhoudelijk en financieel haalbaar is, aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.

.